Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „HYBAJ NA BEŽKY“

 

 

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „HYBAJ NA BEŽKY“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov reklamnej súťaže.

 

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „HYBAJ NA BEŽKY“ je Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 1943/2018/SCR, IČO:52132072, DIČ: 2120899022
(ďalej len „Organizátor“).
Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „HYBAJ NA BEŽKY“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny poskytuje Organizátor.

 

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

1. Predmetom a účelom Súťaže je možnosť umiestnenia fotiek z ktorejkoľvek bežkárskej lokality v Banskobystrickom kraji na instagramovom účte súťažiaceho s označením #HYBAJNABEZKY2024 a #ZAHORAMIZADOLAMI .
2. Odporúčané bežkárske lokality sú uvedené na stránke https://www.zahoramizadolami.sk/hybaj-na-bezky
3. Súťaž bude prebiehať od 25. decembra 2023 do 1. apríla 2024
4. Z fotiek označených hashtagmi #hybajnabezky a #zahoramizadolami organizátor vyžrebuje každý pondelok jedného, ktorý získa darčekový balíček. Prvé žrebovanie prebehne 1. januára 2024, potom každý pondelok, posledné žrebovanie bude 1. apríla 2024. Do týždenného žrebovania budú zaradení tí, ktorí umiestnia na svojom instagramovom účte fotku s označením #hybajnabezky2024 a #zahoramizadolami v predchádzajúcom týždni /od pondelka do nedele/.
5. 1. apríla 2024 prebehne žrebovanie zo všetkých zapojených súťažiacich. Žrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa možnosť nákupu outdoorového oblečenia alebo športovej výstroje podľa vlastného výberu v hodnote 300 eur.
6. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.

 

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý umiestnením fotky na svojom instagramovom účte s označením #hybajnabezky2024 a #zahoramizadolami.
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba:
a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka
Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.
Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť v súťaži.
3. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže.

 

IV. Ceny pre výhercov

 

1. Organizátor venoval do Súťaže vecné ceny a poukaz na nákup .
2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu vecných cien a poukazu na nákup.
3. Súťažiaci má nárok iba na jednu vecnú cenu v rámci súťaže. Do súťaže o poukaz na nákup budú zaradení všetci súťažiaci aj tí, ktorí už získali vecnú cenu.

 

V. Odovzdanie výhry

 

1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
2. Výherca bude kontaktovaný cez sociálnu sieť Instagram.
3. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený použiť osobné údaje výhercu podľa zákona 18/2018 Z.z a vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa kam bude výhra výhercovi odoslaná. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu.
4. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na svojom webovom sídle.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na: a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže; b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ ju výherca odmietne prevziať; c) odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku IV. tohto Štatútu.
4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním fotiek uverejnených v Súťaži pre ďalšie marketingové použitie v Súťaži a  svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov (napr. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov). Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.

 

V Banskej Bystrici, dňa 22. 12. 2023, Banskobystrický kraj Turizmus