Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Koleso šťastia“

 

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Koleso šťastia“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov reklamnej súťaže.

 

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Koleso šťastia“ je Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 1943/2018/SCR, IČO:52132072, DIČ: 2120899022
(ďalej len „Organizátor“).

 

Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Koleso šťastia“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Vecné ceny, zážitky poskytuje Organizátor.

 

 

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

 

1. Predmetom a účelom Súťaže je možnosť zatočenia kolesom šťastia a získanie hodnotných cien. Kolesom šťastia môže zatočiť len vyžrebovaný súťažiaci a to len 1x tak, aby sa koleso otočilo minimálne 1x okolo svojej osy. Na kolese šťastia sú rozmiestnené regióny Banskobystrického kraja, ktorých pochádzajú predmety súťaže. Výherca vyhráva cenu, po tom, čo zodpovie otázku z regiónu, na ktorom sa mu zastaví ručička kolesa šťastia.

 

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto Štatúte.

 

3. Súťaž sa uskutoční v termíne od 24.01.2020 do 25.01.20202, každý deň o 15:00 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) počas cestovateľského veľtrhu ITF Slovakia Tour 2020 v expozícii Banskobystrického kraja hala B2, stánok 201.

 

 

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

 

1. Do Súťaže sa môže zapojiť návštevník cestovateľského veľtrhu ITF Slovakia Tour 2020.
a) ktorý počas doby trvania Súťaže poskytne súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónne číslo za účelom účasti a odovzdania výhry, toto neposkytnutie súhlasu spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech ďalšieho výhercu. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
b)ktorý počas doby trvania Súťaže poskytne súhlas so zasielaním noviniek kraja (newsletter). Poskytnutie súhlasu so zasielaním noviniek kraja je dobrovoľné, avšak neposkytnutie súhlasu spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu
c) ktorý splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.

 

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba:
a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka

 

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.

 

Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

 

3. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť písomne do expozície Banskobystrického kraja, v areáli Incheba hala B2, stánok 201.

 

 

IV. Priebeh Súťaže

 

1. Súťažiaci, ktorý počas doby trvania Súťaže podpíše súhlas so spracúvaním osobných údajov a so zasielaním noviniek kraja, bude zaradení do zlosovania o možnosť zatočiť kolesom šťastia, na ktorom sú rozpísané regióny Banskobystrického kraja, z ktorých budú odovzdávané výhry.
2. Koleso šťastia sa musí otočiť okolo svojej osi minimálne 1x. Ak táto podmienka splnená nebude koleso sa znova nastaví do začiatočnej pozície a súťažiaci môže skúsiť šťastie ešte raz a zopakovať roztočenie kolesa. V prípade ak sa mu ani druhý krát nepodarí roztočiť koleso tak aby sa aspoň 1x otočilo koleso šťastia okolo svojej osi, jeho možnosť opakovať roztočenie kolesa mu zaniká a vyhráva výhru s najnižšou hodnotou.
4. Výhra bude výhercovi odovzdaná expozícii Banskobystrického kraja, v areáli Incheba, Hala B2, stánok 201.

 

 

V. Ceny pre výhercov

 

1. Organizátor venoval do Súťaže vecné ceny a zážitky.
2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetov a zážitkov.
3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

 

 

VI. Odovzdanie výhry

 

1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
2. Výhercovi bude výhra odovzdaná v expozícii Banskobystrického kraja v areáli Incheba, hala B2, stánok 201 počas konania veľtrhu ITF Slovakia tour 2020.
3. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený použiť osobné údaje výhercu podľa zákona 18/2018 Z.z a vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Súťažiaci ako výherca môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu.
4. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor v expozícii Banskobystrického kraja v areáli Incheba, hala B2, stánok 201.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na: a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže; b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ ju výherca odmietne prevziať; c) odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.
4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a kontaktné telefónne číslo na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov (napr. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov). Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.
6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v expozícii Banskobystrického kraja v areáli Incheba, hala B2, stánok 201.

 

Vzdané v Banskej Bystrici, dňa 23.1.2020

 

Banskobystrický kraj Turizmus

Oficiálny destinačný portál Banskobystrického kraja