Ochrana osobných údajov

 

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom webstránky www.zahoramizadolami.sk je organizácia: Banskobystrický kraj Turizmus, krajská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 132 072, zapísaná v registri organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu, číslo spisu 31943/2018/SCR.

 

Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov.

 

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Pri Vašej registrácii na stránku resp. pri využívaní nášho rezervačného systému alebo systému e-shopu spracovávame Vaše meno a priezvisko a emailovú adresu. K registrácii využívame i iné osobné údaje ako adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ktoré Vám následne uľahčia nákup na našich stránkach. Pri platbe za služby spracovávame Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, email, číslo Vášho bankového účtu za účelom zrealizovania platby. V prípade zasielania newslettera spracovávame Vašu emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko. V prípade, ak vystupujete v postavení objednávateľa, a zájazdy, služby cestovného ruchu alebo tovar z e-shopu zakupujete pre inú osobu, ako ste Vy, tak spracovávame i meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo takejto inej osoby. V prípade podľa predošlej vety musíte disponovať súhlasom inej osoby s tým, aby ste nám mohli poskytnúť jej osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom, na ktorý nám boli udelené. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je v prípade newslettera Vás súhlas, v prípade zrealizovania nákupu alebo rezervácie zájazdov, zážitkov, služieb cestovného ruchu je to potreba plnenia tej-ktorej zmluvy, resp. komunikácia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov čo znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám služby nemôžu byť poskytnuté resp. Vám nemôžeme predať tovar a vyexpedovať tovar. Ak si vytvárate na našej stránke konto – účet, tak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu a poskytnutia Vašich údajov k registrácii v kombinácii s potrebou plniť povinnosti zo zmluvy, pretože registrácia je väčšinou podmienkou k zrealizovaniu nákupu alebo objednávky. Ďalším dôvodom je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, pretože registráciou získate niektoré výhody ako automatické preklopenie Vašich údajov do objednávkového formulára a iné výhody ktoré pre Vás pripravujeme.

 

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým s tým budete súhlasiť. Sú totiž potrebné na udržiavanie Vášho užívateľského konta a zasielanie newslettera. Údaje ktoré nám poskytujete pri objednávke zájazdov, zážitkov alebo služieb cestovného ruchu by sme mohli po každej objednávke vymazať, avšak následne by sme nemohli viesť evidenciu Vašich nákupov a poskytovať Vám prípadné vernostné a ďalšie zľavy. Z tohto dôvodu je ich spracovávanie nevyhnutné. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, t.j. nechcete byť na stránke zaregistrovaní, nechcete dostávať newsletter alebo nechcete, aby sme spracovávali žiadne Vaše údaje, máte právo „byť zabudnutý“. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (buď všetkých, alebo len časti z nich) tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete zrušiť Vaše konto alebo požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich spracovávania našou organizáciou, môžete sa obrátiť na: kocr@dobrykraj.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“, so sídlom Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 132 072, prípadne telefonicky na +421 (0)48 432 57 51.

 

Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej organizácie. Vaše osobné údaje „nepredávame“ tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne v nevyhnutnom rozsahu externá účtovná spoločnosť, ktorú sme zaviazali dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Pri prehliadaní si našej interentovej stránky používame súbory Cookies, o ktorých sa dozviete viac v časti Cookies. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Pri spracovávaní osobných údajov si robíme i štatistiky, ktoré sú však plne anonymizované a ďalej pracujeme len s údajmi, ktoré nie sú spájané so žiadnou konkrétnou fyzickou sobou (napr. sledujeme predajnosť jednotlivých produktov bez ohľadu na to, kto si produkt zakúpil). Vaše údaje sú poskytnuté len osobám nevyhnutným na splnenie účelu ich spracovávania, napr. v prípade objednávky tovaru ich poskytneme v nevyhnutnom rozsahu kuriérskej spoločnosti alebo zamestnancovi, ktorý Vašu objednávku vybavuje. Pri spracovaní platby využívame služby spoločnosti Global Payments s.r.o., organizačná zložka (Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 010 301), ktorá spracovanie platby zrealizuje a preverili sme jej dôveryhodnosť.

 

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.

 

Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme aký tovar nakupujete a následne Vám môžeme ponúkať také produkty, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky úplne zablokovať. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies –môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

 

Viac informácií o Cookies, ktoré na tejto webovej stránke používame nájdete tu.

 

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Údaje sú uchovávané i na serveri, ktorý sa nachádza v našich prevádzkových priestoroch. Túto internetovú stránku prevádzkujeme prostredníctvom webhostingu, ktorý pre nás poskytuje WebSupport, s.r.o. (Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928).

 

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú („dotknutá osoba“) máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom kocr@dobrykraj.sk, telefónnom čísle: +421 (0)48 432 57 51 alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“ so sídlom Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 132 072.

 

Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“